Zgodovina- Annales, Series Historia et Sociologia

Revija ANNALES: Anali za istrske in mediteranske študije / Annali di Studi istriani e mediterranei / Annals for Istran and Mediterranean studies (do 1994, letnik 4, št. 5 se je podnaslov revije glasil: Annals of the Koper Littoral and Neighbouring Regions / Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin – Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine) je sprva izhajala enkrat letno (prve 3 številke) od leta 1994 dalje dve številki letno, in sicer naravoslovna (Series historia naturalis) ter humanistično-družboslovna serija (Series historia et sociologia). Od leta 1999 (letnik 9) pa izhajajo štiri številke na letnik, po dve iz Series historia naturalis in Series historia et sociologia.