Poslanstvo, strategija in vizija

Preambula

Z umeščanjem zahodnega slovenskega etničnega prostora, Istre in torej celotne sredozemske Slovenije v širši evropski in mednarodni kontekst, dajemo temu prostoru vlogo povezovalnega elementa med Mediteranskim in Srednjeevropskim svetom. Ne glede na prepričanje, da v kulturni zavesti Slovencev to območje ni prisotno oz. je pričelo pridobivati na veljavi šele z londonskim memorandumu in posledičnim razvojem gospodarskih subjektov, ne moremo prezreti dejstva, da se je na podlagi zgodovinskih in sodobnih izkušenj izoblikovalo kot mejnik med slovansko in romansko realnostjo. Slednjega so države, kulture, religije, civilizacije, zlasti na prostoru Jugovzhodne in Vzhodne Evrope ter Sredozemlja, formirale in mu pustile trajen pečat. Posledica tega so številne in izrazite družbeno kulturne dinamike različnih razsežnosti, ki jih je moč razumeti le s temeljitim znanstveno raziskovalnim pristopom. Rezultati te se lahko konkretizirajo le z visoko strokovnimi izdelki interdisciplinarne humanistične in naravoslovne znanosti, ki, kot pogosto izkušnje dokazujejo, tako specifičnemu okolju prinašajo tisto ključno pridodano vrednost na podlagi katere storitvena dejavnost Slovenije pridobi na konkurenčnosti v pram precej večjim in tradicionalno ekonomsko-tehnološko bolje podkovanim državam.

Poslanstvo

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko se ponuja kot »ključ« za odpiranje vrat v razumevanje raznolikosti in kompleksnosti prostora sredozemske Slovenije na več ravneh. Njegovo poslanstvo je na interdisciplinarni osnovi preko historiografske in naravoslovne prizme obravnavati severni jadranski prostor, ki ga zaznamujejo specifični politični, kulturni in etnični fenomeni ter socialnozgodovinske in ekonomske značilnosti. Vzporedno pri tem opozarja na svoj vitalen pomena pestra naravna dediščina sredozemskega okolja katere ekološko-biološke karakteristike obravnava naravoslovni segment društva. Uporaba sodobnih metodoloških prijemov in uvajanje novih tehnologij na področju preučevanja zgodovine nesnovne in snovne kulturne dediščine ter želja po povezovanju z okoljsko naravoslovnih znanosti se v današnji tehnološko-informacijski in politično ekonomski stvarnosti izkazuje kot nujnost. Sodobne študije zgodovinske prakse transnacionalnega prostora, ki obravnavajo identitete, institucije, jezikovno raznolikost, socialno in gospodarsko zgodovino ter splošne kulturološke vzorce prebivalstva, pa pridobijo na relevantnosti le, če težimo k njihovi kvalitetni aplikaciji v vse segmente izobraževalne dejavnosti in jih smiselno vključimo v moderne družbeno ekonomske proces. Slednji sicer pogosto zanemarjajo območje t.i. “historia naturalis”, vendar le-ta tvori, svojo ekološko naravovarstveno miselnostjo, nenadomestljivo popotnico v človeško prihodnosti.

Zgodovina

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko je bilo ustanovljeno leta 1989. Od tedaj dalje je osredotočeno na področju založniške in projektne dejavnosti ter organizacije mednarodnih znanstvenih srečanj in sestankov ter v okviru svoje izobraževalne dejavnosti promocije znanosti mladim in širši javnosti nasploh. Najpomembnejša založniška izdelka sta interdisciplinarna znanstvena revija ANNALES: Anali za istrske in mediteranske študije (od 1991; revija se je z letom 2007 uvrstila v prestižno bazo ISI: Art & Humanities Citation Index), hkrati je izšla tudi naravoslovna serija Annales, ter znanstvene revije Acta Histriae (od 1993; revija se je z letom 2008 uvrstila v prestižno bazo ISI: Art & Humanities Citation Index in Social Science Citation Index), obe pa sta uvrščeni v več sekundarnih citatnih baz ter v osrednjo evropsko humanistično bazo pri ESF. Prav tako je v ospredju dejavnosti izdajanje znanstvenih in strokovnih monografskih zbirk Knjižnica Annales in Knjižnica Annales Majora. Društvo je bilo eden izmed iniciatorjev za ustanovitev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, s katerim je nato nadaljevalo uspešno sodelovanje.

Vizija

Kontinuirani razvoj znanstveno raziskovalne, projektne in založniške dejavnosti s ciljem postati v Sredozemskem prostoru eno izmed ključnih in prepoznavnih humanističnih, družboslovnih ter naravoslovnih raziskovalnih društev. S svojimi delom prispevati k znanosti in promociji evropske integriranosti preko Sredozemskega multikulturnega območja in hkrati ustvariti temeljno vez med raziskovalno sfero ter družbenim, kulturnim, naravnim in gospodarskim življenjem.

Ključne strateške usmeritve

 • Kontinuirani razvoj znanstveno raziskovalne, projektne in založniške dejavnosti s ciljem postati v Sredozemskem prostoru eno izmed ključnih in prepoznavni humanističnih in družboslovnih in naravoslovnih raziskovalnih društev;
 • Vzpostaviti učinkovite oblike sodelovanja in povezovanja s sorodnimi društvi in ustanovami po svetu;
 • S svojimi delom prispevati k znanosti in promociji evropske integriranosti preko Sredozemskega multikulturnega območja in hkrati ustvariti temeljno vez med raziskovalno sfero ter družbenim, kulturnim in gospodarskim življenjem.
 • Ustvariti finančno in materialno podlago za neprekinjeno raziskovalno in založniško delo.

Ključne vrednote: raznolikost kot prednost, znanstveni in etični pristop kot pogoj, akademska svoboda kot okvir ter prenos in aplikativnost znanja kot cilj.

Poglavitne aktivnosti

 • Interdisciplinarna raziskovalna in založniška dejavnosti na področju humanistike in naravoslovja;
 • Organizacija mednarodnih simpozijev za zainteresirano javnost;
 • Izobraževanje in promocija znanosti med mladimi ter širšo javnostjo;
 • Promocija evropske integriranosti preko Sredozemskega multikulturnega območja;
 • Spodbujanje akademske svobode s poudarkom na izvirnosti znanstvenih del;
 • Poudarek na ohranjanju materialne in nematerialne kulturne dediščine;
 • Ozaveščanje ožje in širše javnosti glede problematike naravne dediščine obravnavanega prostora.
 • Spodbujanje interdisciplinarnosti kot nujnost znanstvenega raziskovanja.
 • Sodelovanje s številnimi slovenskimi in tujimi, zlasti hrvaškimi in italijanskimi, raziskovalci, ki delujejo v mediteranskem prostoru oziroma se z njim znanstveno in strokovno ukvarjajo.
 • Aplikativnost humanističnih in naravoslovnih znanj v visokošolske izobraževalne procese in gospodarstvo.