Založništvo

Programska in vsebinska zasnovaRevija ANNALES: Anali za istrske in mediteranske študije – Annali di Studi istriani e mediterranei / Annals for Istrian and Mediterranean studies (do 1994, letnik 4, št. 5, se je podnaslov revije glasil: Annals of the Koper Littoral and Neighbouring Regions / Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin – Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine), izhaja v Kopru (Slovenija), ustanovitelj in prvotni izdajatelj pa je od začetka izhajanja leta 1991 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper. Med letoma 1996 in 2012 je bil soizdajatelj Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem.

Do leta 1993 je revija izhajala enkrat letno, leto kasneje se je revija ločila na Annales, Series Historia Naturalis ter Annales, Series Historia et Sociologia. Uveljavljena organizacijska in publicistična aktivnost, ki ji je dalo temeljni polet ravno izdajanje revije Annales, je privedlo tudi do organizacije mednarodnih konferenc ter do ustanovitve revije Acta Histriae.

Članki so v vsaki številki naših znanstvenih revij objavljeni v več tematskih sklopih, ki jih uredništvo pripravlja za posamezna znanstvena področja. K sodelovanju so vabljeni ugledni in mednarodno priznani znanstveniki s področja posameznih ved, saj uredništvo od začetka delovanja stremi k čim širšemu mednarodnemu povezovanju ob specifičnih znanstvenih temah ter k povezovanju s sorodnimi revijami in ustanovami v svetu, k izmenjavi publikacij pa tudi prispevkov avtorjev, k možnosti vzpostavljanja skupnih raziskovalnih projektov in programov ter k mednarodnim znanstvenim in kulturnim stikov nasploh.

Nekatere vsebine tematskih sklopov se nadaljujejo v naslednjih letnikih, s čimer želi uredništvo spodbujati čim širše odmeve na znanstvene razprave ter tako opozoriti tudi na deficitarna področja znotraj posameznih znanstvenih usmeritev.

Uredniški odbor sprejema članke v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Uredništvo uporablja za vse članke obojestransko anonimen recenzentski postopek. Vsi prispevki so opremljeni z izvlečkom v izvirnem jeziku članka in s povzetkom v angleščini, italijanščini oz. slovenščini, glede na pričakovani odziv na posameznih jezikovnih območjih pa se uredništvo na podlagi pisnih recenzij člankov, pričakovane odmevnosti in aktualnosti za znanstveno in strokovno javnost v nekaterih primerih odloči objaviti povzetek oziroma izvleček še v kakem drugem jeziku. Znanstvenim razpravam sledijo ocene najnovejših publikacij in poročila o pomembnejših znanstvenih in strokovnih dogodkih, ki se nanašajo na vsebine, kot jih opredeljuje podnaslov revije, in sicer po prioritetah in z načrtnim spremljanjem novosti. Objava prispevkov v reviji je brezplačna.

Založniška dejavnost društva zajema tudi monografije v knjižni zbirki Knjižnica Annales in Knjižnica Annales Majora.

 

Annales, Series Historia et Sociologia

Znanstvena revija Annales, Series Historia et Sociologia objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke z družboslovnimi in humanističnimi vsebinami, ki se navezujejo na preučevanje zgodovine, kulture in družbe Istre in Mediterana. Vključujejo tudi primerjalne in medkulturne študije ter metodološke in teoretične razprave, ki se nanašajo na omenjeno področje.

 

Annales, Series Historia Naturalis

Znanstvena revija Annales, Series Historia Naturalis objavlja izvirne znanstvene in pregledne članke z naravoslovnimi vsebinami, ki obravnavajo posebnosti različnih podpodročij sredozemskega naravoslovja: morska biologija in ekologija, ihtiologija, geologija s paleontologijo, krasoslovje, oljkarstvo, biodiverziteta Slovenije, varstvo narave, onesnaževanje in varstvo okolja, fizična geografija Istre in Mediterana idr. Vključujejo pa tudi krajše znanstvene prispevke o zaključenih raziskovanjih, ki se nanašajo na omenjeno področje.

 

Acta Histriae

Znanstvena revija Acta Histriae objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke s humanistično vsebino, zlasti s področja zgodovinopisja. Temeljni geografski območji, ki ju publikacija pokriva, je Istra in mediteranska Slovenija, revija pa vključuje tudi vsebine, ki se na podlagi interdisciplinarnih in primerjalnih preučevanj povezujejo s sredozemskimi deželami.